2010_04 New Zealand, South Island - sandoupapou
389_Kaikoura, Panoramic View Part 3

389_Kaikoura, Panoramic View Part 3