2010_04 New Zealand, South Island - sandoupapou
387_Kaikoura, Panoramic View Part 1

387_Kaikoura, Panoramic View Part 1