2010_04 New Zealand, South Island - sandoupapou
386_Kaikoura, Map and Explanations

386_Kaikoura, Map and Explanations