2010_04 New Zealand, South Island - sandoupapou
388_Kaikoura, Panoramic View Part 2  The snow-capped Kaikoura Ranges in the background

388_Kaikoura, Panoramic View Part 2 The snow-capped Kaikoura Ranges in the background