2010_04 New Zealand, South Island - sandoupapou
378_Picton, Malborough Sounds

378_Picton, Malborough Sounds