2008_03 Portugal - sandoupapou
025_Lisboa_Azulejos_Retabulo_de_Nossa_Senhora_da_Vida_1580

025_Lisboa_Azulejos_Retabulo_de_Nossa_Senhora_da_Vida_1580

025lisboaazulejosretabulonossasenhoravida1580