2006_03 Montenegro - sandoupapou
03_Kotor_Bay_The_island_of_Lady_of_the_Rock

03_Kotor_Bay_The_island_of_Lady_of_the_Rock

kotorbayislandladyrock