2005_03 Poland - sandoupapou
24_Varsovie_Palais_du_Gouverneur_Residence_du_president

24_Varsovie_Palais_du_Gouverneur_Residence_du_president

varsoviepalaisgouverneurresidencepresident