2009_04 Georgia - sandoupapou
027_Alazani_Valley_between_Gombori_Mountains_and_Caucasus

027_Alazani_Valley_between_Gombori_Mountains_and_Caucasus