2016_05 Ethiopia - sandoupapou
002_Ethiopia  3,5 million-year-old skeleton of Autralopithocus Afarencis Lucy  Origin to Humankind

002_Ethiopia 3,5 million-year-old skeleton of Autralopithocus Afarencis Lucy Origin to Humankind

002Ethiopia.millionyearoldskeletonAutralopithocusAfarencisLucy.OriginHumankindEthiopia May 2016