035_Traded their Salt, Often on a Pound-for-Pound Basis with Gold - sandoupapou